Biró Marianna – Tájtörténeti kutatások

Tájtörténet 

A Duna-Tisza közéről:
Biró Marianna, Horváth Ferenc, Révész András, Molnár Zsolt, Vajda Zoltán (2011):Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisza közén a 18. századtól napjainkig. In: Verő Gy.(szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6: 383-421.

Biró M. (2008): A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 23-38.

Biró M., Molnár Zs. (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól. Történeti Földrajzi Füzetek5: 1-34.

Ujházy N., Biró M. (2013): A vizes élőhelyek változásai Szabadszállás határában.Tájökológiai Lapok. 11 (2): 291-310.

Biró Marianna (2003): A Duna-Tisza közi homokbuckások tájtörténete az elmúlt kétszázötven évben. In: Molnár Zsolt (szerk.): A Kiskunság száraz homoki növényzete. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 71-82.

Biró M. (2011): Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén (Use of landscape change maps to study ten years habitat transformation of the Kiskunság region, Hungary). Tájökológiai Lapok 9:357–374

Molnár Zs., Biró M., Szollát Gy. (2010): A nagykőrösi homoki erdőssztyepp-tölgyesek tájtörténete. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak Jókedvében teremt.” Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből. 2003-2009.,MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 325-330.

Egyéb Alföldről szóló:
Biró M., Molnár Zs. (2009): Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban. In: Kázmér M. (szerk): Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében.Hantken kiadó, Budapest, pp. 169-206.
Biró, M. (2009): Floodplain hay meadows along the river Tisza in Hungary In (eds.): Veen, P., Jefferson, R., Smidth, J. and Straaten, J. (2009): Grasslands in Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands, pp. 238-245.

Biró M., Molnár Zs. (2008): Vizes élőhely rehabilitáció előkészítése történeti térképek felhasználásával a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet területén. In: Flachner Zs., Kovács A., Kelemen É. (szerk.): A történeti felszínborítás térképezése a Tisza-völgyben. Budapest pp. 81-83.

Molnár Zs., Fekete G., Biró M., Kun A. (2008): A Duna-Tisza közi homoki sztyepprétek történeti tájökológiai jellemzése. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 39-56.

Biró Marianna (2000): A folyószabályozás hatása a Dévaványai-sík tájátalakulására, tájhasználati és növényzeti változásaira. In: Frisnyák Sándor (szerk.): Az Alföld történeti földrajza, Nyíregyháza, pp. 79-92.

Biró Marianna, Tóth Tamás (1998): A 18-19. század vegetációjának rekonstrukciója az elmúlt ezer év táj¬használatának tükrében a Hármas-Körös mentén.Crisicum I. Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Időszaki Kiadványa, Szarvas, pp. 18-34.

Molnár Zs., Biró M. (1997): Vegetation history of the Kardoskút area (SE-Hungary) I.: History of the steppes from the Middle Ages to the present. Tiscia 30: 15-25.

Tájtörténeti módszertani dolgok:
Biró M. (2010): Élőhelytérkép rekonstrukciók módszertani kérdései. Földrajzi Tanulmányok V: 47-76.
Molnár Zs, Biró M. (2010): A néhány száz évre visszatekintő, botanikai célú történeti tájökológiai kutatások módszertana. Földrajzi Tanulmányok. V: 109-126.

Molnár Zs., Biró M. (2011): A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl természetközeli növényzetének változása az elmúlt 230 évben: összegzés tájökológiai modellezések alapozásához. In: Rakonczai J. (szerk.): Környezeti változások és az Alföld. Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7., Békéscsaba, pp. 75-85.

Biró Marianna (2006): Történeti vegetációrekonstrukciók a térképek botanikai tartalmának foltonkénti gazdagításával Tájökológiai Lapok 4 (2): 357-384.

Környezeti nevelés.
Biró M. (2011): Erdők és cserjések természetességének mérése – egy új terepi eszköz a környezeti nevelésben. In: Kováts-Németh Mária (szerk): Együtt a környezetért. Palatia Nyomda és Kiadó, ISBN: 978-963-7692-35-2

Biró M., Molnár Zs. (2011): Milyen természetes a környezetünk? Terepi Adatlap a MÉTA Természetesség-mérőjéhez. Kiadta a Magyar Környezeti Nevelők Egyesülete. Kiadvány 6 pp.