Az Alföld központi részének tájtörténeti és településszerkezeti vizsgálata

Bede Ádám

bedeadam@gmail.com

 

A Balaton déli berkeinek komplex vizsgálata botanikai, tájtörténeti, természetvédelmi szempontok alapján

Miókovics Eszter

miokovics (pont) eszti (kukac) gmail.com

PDF

PDF

PDF

 

A népi növényzetismereti tudás felhasználása a Hortobágy tájváltozásainak rekonstruálásában

Molnár Zs., Hoffmann K. (2010)
In: Kázmér M. (szerk.): Környezettörténet 2010 konferencia, Környezeti események a honfoglalástól napjainkig történeti és természettudományi források tükrében
Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 3. Hantken Kiadó, Budapest, pp. 69-71.
PDF

Biró Marianna – Tájtörténeti kutatások

Tájtörténet 

A Duna-Tisza közéről:
Biró Marianna, Horváth Ferenc, Révész András, Molnár Zsolt, Vajda Zoltán (2011):Száraz homoki élőhelyek és átalakulásuk a Duna-Tisza közén a 18. századtól napjainkig. In: Verő Gy.(szerk): Természetvédelem és kutatás a Duna-Tisza közi homokhátságon. Rosalia 6: 383-421.

Biró M. (2008): A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 23-38.

Biró M., Molnár Zs. (1998): A Duna-Tisza köze homokbuckásainak tájtípusai, azok kiterjedése, növényzete és tájtörténete a 18. századtól. Történeti Földrajzi Füzetek5: 1-34.

Ujházy N., Biró M. (2013): A vizes élőhelyek változásai Szabadszállás határában.Tájökológiai Lapok. 11 (2): 291-310.

Biró Marianna (2003): A Duna-Tisza közi homokbuckások tájtörténete az elmúlt kétszázötven évben. In: Molnár Zsolt (szerk.): A Kiskunság száraz homoki növényzete. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 71-82.

Biró M. (2011): Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén (Use of landscape change maps to study ten years habitat transformation of the Kiskunság region, Hungary). Tájökológiai Lapok 9:357–374

Molnár Zs., Biró M., Szollát Gy. (2010): A nagykőrösi homoki erdőssztyepp-tölgyesek tájtörténete. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. (szerk.): „Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak Jókedvében teremt.” Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből. 2003-2009.,MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 325-330.

Egyéb Alföldről szóló:
Biró M., Molnár Zs. (2009): Az Alföld erdei a folyószabályozások és az alföldfásítás előtti évszázadban. In: Kázmér M. (szerk): Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében.Hantken kiadó, Budapest, pp. 169-206.
Biró, M. (2009): Floodplain hay meadows along the river Tisza in Hungary In (eds.): Veen, P., Jefferson, R., Smidth, J. and Straaten, J. (2009): Grasslands in Europe of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands, pp. 238-245.

Biró M., Molnár Zs. (2008): Vizes élőhely rehabilitáció előkészítése történeti térképek felhasználásával a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet területén. In: Flachner Zs., Kovács A., Kelemen É. (szerk.): A történeti felszínborítás térképezése a Tisza-völgyben. Budapest pp. 81-83.

Molnár Zs., Fekete G., Biró M., Kun A. (2008): A Duna-Tisza közi homoki sztyepprétek történeti tájökológiai jellemzése. In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T., Mojzes A. (szerk): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 39-56.

Biró Marianna (2000): A folyószabályozás hatása a Dévaványai-sík tájátalakulására, tájhasználati és növényzeti változásaira. In: Frisnyák Sándor (szerk.): Az Alföld történeti földrajza, Nyíregyháza, pp. 79-92.

Biró Marianna, Tóth Tamás (1998): A 18-19. század vegetációjának rekonstrukciója az elmúlt ezer év táj¬használatának tükrében a Hármas-Körös mentén.Crisicum I. Kőrös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Időszaki Kiadványa, Szarvas, pp. 18-34.

Molnár Zs., Biró M. (1997): Vegetation history of the Kardoskút area (SE-Hungary) I.: History of the steppes from the Middle Ages to the present. Tiscia 30: 15-25.

Tájtörténeti módszertani dolgok:
Biró M. (2010): Élőhelytérkép rekonstrukciók módszertani kérdései. Földrajzi Tanulmányok V: 47-76.
Molnár Zs, Biró M. (2010): A néhány száz évre visszatekintő, botanikai célú történeti tájökológiai kutatások módszertana. Földrajzi Tanulmányok. V: 109-126.

Molnár Zs., Biró M. (2011): A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl természetközeli növényzetének változása az elmúlt 230 évben: összegzés tájökológiai modellezések alapozásához. In: Rakonczai J. (szerk.): Környezeti változások és az Alföld. Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7., Békéscsaba, pp. 75-85.

Biró Marianna (2006): Történeti vegetációrekonstrukciók a térképek botanikai tartalmának foltonkénti gazdagításával Tájökológiai Lapok 4 (2): 357-384.

Környezeti nevelés.
Biró M. (2011): Erdők és cserjések természetességének mérése – egy új terepi eszköz a környezeti nevelésben. In: Kováts-Németh Mária (szerk): Együtt a környezetért. Palatia Nyomda és Kiadó, ISBN: 978-963-7692-35-2

Biró M., Molnár Zs. (2011): Milyen természetes a környezetünk? Terepi Adatlap a MÉTA Természetesség-mérőjéhez. Kiadta a Magyar Környezeti Nevelők Egyesülete. Kiadvány 6 pp.

Csángó Zsuzsanna – Integrált örökségvédelem

csango.zsuzsa@gmail.com

PDF

A várépítés művészete (Országépítő-Kós Károly Egyesülés folyóirata)

DOC

Hagyományos ökológiai ismeretek és tájhasználat az Őrségi Nemzeti Park területén

Tóth Antónia

tothantonia@gmail.com

Máté Gábor – A Mecsek tájtörténete

mategab@gmail.com

kutatás, oktatás (PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék)

Nezde védett botanikai értékei és tájtörténete

Pinczési Dóra

BSc szakdolgozat, Pannon Egyetem Georgikon Kar (folyamatban)

 

Ősi határmezsgyék vizsgálata a Kárpát-medence löszvidékein

Csathó András István

Csathó A. I. (2009): A mezsgyék természetvédelmi jelentősége és védelmük időszerűsége. – Természetvédelmi Közlemények 15: 171–181.
http://www.csai.hu/publikaciok/2009_CsAI_Mezsgyek.pdf

Csathó A. I. (2008): A mezsgyék tájban betöltött szerepe és védelmük időszerűsége. – In: „Molekuláktól a globális folyamatokig” V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. – Nyíregyháza, 2008. november 6–9. – Program és absztrakt-kötet. – Magyar Biológiai Társaság, Budapest. p.: 87.
http://www.csai.hu/publikaciok/2008_CsAI_Mezsgyek_Osszefoglalo.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2008_CsAI_Mezsgyek_Poszter.pdf

Csathó, A. I. (2011): Roadsides, railway verges and borderlines in the Great Hungarian Plain – and their conservation (SE Hungary). – In: 8th European Dry Grassland Meeting. – Dry Grassland of Europe: biodiversity, classification, conservation and management. – 13-17 June 2011, Uman’, Ukraine. – Abstracts & Excursion Guides. – Publisher-polygraphic Center „Vizavi”, Uman’. p. 12.
http://www.csai.hu/publikaciok/2011_CsAI_Verges_EDGG_Abstract.pdf
http://www.csai.hu/publikaciok/2011_CsAI_Verges_EDGG_Poster.pdf

Szórványgyümölcsösök kutatása, tájfajták és helyi gyümölcsfajták gyűjtése és szaporítása

Horváth Dénes

hdenes.kve@gmail.com

Természetvédelmi és tájtörténeti kutatások a Hegyalján

Juhászné Türke Ildikó Judit

Természetvédelmi szempontú tájtörténeti vizsgálat egy zalai szőlőhegyen

MSc diplomadolgozat (Pannon Egyetem Georgikon Kar)

Biró Éva

biroevi88@gmail.com

PDF

PDF

 

Témavezetés táj és ember témakörben

Bódis Judit

sbj@georgikon.hu

06 30 547 3156

Újházy Noémi -Tájváltozások kutatása

unoemi@gmail.com

PDF

PDF

Zalaszántói szőlőhegy tájhasználat-történetének kutatása

Molnár Krisztina

molnar.krisztina88@gmail.com

PDF